600 động từ cơ bản trong tiếng Nhật [PDF]

600 động từ cơ bản trong tiếng Nhật [PDF]. (600 Basic Japanese Verbs: The Essential Reference Guide) Tài liệu này bằng tiếng Anh, sẽ hướng dẫn cho bạn một cách có hệ thống… Continue reading

Bài tập ôn luyện trợ động từ tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp

Practical Japanese Workbooks 14 – 助動詞 (初・中級) | Japanese Particles Exercises (PDF). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 14 với chuyên đề về trợ động từ… Continue reading

Bài tập ôn luyện liên từ tiếng Nhật từ sơ cấp đến thượng cấp

Practical Japanese Workbooks 13 – 接続詞 (初・中・上級) | Japanese Particles Exercises (PDF). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 13 với chuyên đề về liên từ tiếng… Continue reading

Bài tập ôn luyện danh từ tiếng Nhật trình độ thượng cấp

Practical Japanese Workbook 12 – 名詞 (上級) | Meishi (Joukyuu) | Japanese Particles Exercises (PDF). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 12 với chuyên đề về… Continue reading

Bài tập ôn luyện danh từ tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp

Practical Japanese Workbook 11 – 名詞 (初・中級) | Meishi (Shou・Chuukyuu) | Japanese Particles Exercises (PDF). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 11 với chuyên đề về… Continue reading

Bài tập ôn luyện trợ từ tiếng Nhật trình độ thượng cấp

Practical Japanese Workbook 10 – 助司(上級) | Joshi (Joukyuu) | Japanese Particles Exercises (PDF). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 10 với chuyên đề về trợ… Continue reading

Bài tập ôn luyện trợ từ tiếng Nhật trình độ sơ trung cấp

Practical Japanese Workbook 09 – 助司(初・中級). Tài liệu này nằm trong bộ Practical Japanese Workbook và là cuốn thứ 9 với chuyên đề về trợ từ ở mức độ sơ trung cấp. Những… Continue reading

Giải thích ngữ pháp tiếng Nhật trung cấp của Trần Thị Minh Tâm

Tài liệu này có tên chính xác là “Tập Hợp Tất Cả Các Vấn Đề Văn Phạm Tiếng Nhật Trình Độ 2 KYU”, sẽ giúp cho các bạn củng cố lại kiến thức văn… Continue reading

Tự động từ và tha động từ thông dụng trong tiếng Nhật

Tự động từ và tha động từ thông dụng trong tiếng Nhật. Tài liệu khá ngắn chỉ 16 trang và hoàn toàn bằng tiếng Việt, giải thích ý nghĩa căn bản đồng thời… Continue reading

  • Nhập địa chỉ email của bạn vào đây để được thông báo tài liệu mới qua mail